Nämnder/Styrelser    
Ängelholms stadshus AB
Sydvatten, Ombud och Ersättare
Nordvästskånes Kustvattenkommitté
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Inera AB, Ombud och Ersättare
AB Ängelholmslokaler
AB Ängelholmshem
Kommunfullmäktige och kommunrevisorer
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktiges Valberedning
Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 2
Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 1
Kommunfullmäktige
Styrelser och nämnder
Överförmyndarnämnden
Vänortskommittén
Valnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden för Omsorg och Stöds arbetsutskott
Nämnden för Omsorg och Stöd
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
Miljö och Tillståndsnämnden
Kommunstyrelsens Samverkansutskott
Kommunstyrelsens Personalutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens Arbetsmarknadsutskott
Kommunstyrelsen
Familje- och Utbildningsnämndens arbetsutskott
Familje- och Utbildningsnämnden
Kommunala bolag
Arenabolaget
Stiftelser och fonder
Jöns Hansson i Heagårdens Stiftelse
Interkommunala organ
Vegeåns vattenråd
Vegeåns fiskevårdsområdesförening (FVOF)
Skånes Luftvårdsförbund
Rönneåkommittén
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag
Kommuninvest Ekonomisk Förening
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten
Kommunalförbundet Medelpunkten
Kommunalförbundet av Media Skåne, Förbundsdirektionen
Kommittéer och råd
Pensionärsrådet
Övrigt
Ängelholms Hembygdsförening
Ombud för de Som Inte Tillhör Svenska Kyrkan
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen
Bjäre Kraft, Ekonomisk Förening
 
Uppdaterad 2022-07-04 23:00:18