Nämnder/Styrelser    
KOMMUNFULLMÄKTIGE BEREDNING FÖR KULTUR, IDROTT OCH FRITID
KOMMUNFULLMÄKTIGE BEREDNING FÖR OMSORG
KOMMUNFULLMÄKTIGE BEREDNING FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD
KOMMUNFULLMÄKTIGE BEREDNING FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING
KOMMUNFULLMÄKTIGEBEREDNING FÖR LÄRANDE
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING
MYNDIGHETSNÄMNDEN
STYRGRUPP FÖR UTVECKLING AV DEN POLITISKA ORGANISATIONEN
VÄLFÄRDSNÄMNDEN
VÄNORTSKOMMITTÉN
ÄNGELHOLMSLOKALER, AB
Kommunfullmäktige och kommunrevisorer
KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNREVISORERNA
Styrelser och nämnder
KOMMUNSTYRELSEN
VALNÄMNDEN
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Kommunala bolag
ÄNGELHOLMSHEM, AB
Stiftelser och fonder
HÄRADSDOMARE GUSTAF ANDERSSONS STIFTELSE
JÖNS HANSSON I HEAGÅRDEN STIFTELSE
STIFTELSEN GOLDI OCH LUDVIG BERGLUNDS FOND
STIFTELSEN ÄNGELHOLMS SKOLLOVSKOLONIFOND
Interkommunala organ
KOMMUNALFÖRBUNDET MEDELPUNKTEN
KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE, Förbundsmöten
KOMMUNINVEST ekonomisk förening
NORDVÄSTSKÅNES KUSTVATTENKOMMITTÉ
SKÅNE NORDVÄST
SKÅNES LUFTVÅRDSFÖRBUND
VEGEÅNS FISKEVÅRDSOMRÅDE
VEGEÅNS VATTENDRAGSFÖRBUND
Kommittéer och råd
HANDIKAPPRÅDET
PENSIONÄRSRÅDET
Övrigt
BJÄRE KRAFT, ekonomisk förening
BORGERLIGA VIGSELFÖRRÄTTARE/PARTNERSKAPSFÖRRÄTTARE
GODE MÄN ENLIGT FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN
NÄMNDEMÄN, HELSINGBORGS TINGSRÄTT
OMBUD FÖR DEM SOM INTE TILLHÖR SVENSKA KYRKAN
ÄNGELHOLMS HEMBYGDSFÖRENING
 
Uppdaterad 2018-10-19 23:01:10