Nämnder/Styrelser    
AB Ängelholmshem
AB Ängelholmslokaler
Inera AB, Ombud och Ersättare
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Nordvästskånes Kustvattenkommitté
Sydvatten, Ombud och Ersättare
Ängelholms stadshus AB
Kommunfullmäktige och kommunrevisorer
Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 1
Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 2
Kommunrevisionen
Styrelser och nämnder
Familje- och Utbildningsnämnden
Familje- och Utbildningsnämndens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens Arbetsmarknadsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens Personalutskott
Kommunstyrelsens Samverkansutskott
Miljö och Tillståndsnämnden
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid
Nämnden för Omsorg och Stöd
Nämnden för Omsorg och Stöds arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Valnämnden
Vänortskommittén
Överförmyndarnämnden
Kommunala bolag
Arenabolaget
Stiftelser och fonder
Jöns Hansson i Heagårdens Stiftelse
Interkommunala organ
Kommunalförbundet av Media Skåne, Förbundsdirektionen
Kommunalförbundet Medelpunkten
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten
Kommuninvest Ekonomisk Förening
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag
Rönneåkommittén
Skånes Luftvårdsförbund
Vegeåns fiskevårdsområdesförening (FVOF)
Vegeåns vattenråd
Kommittéer och råd
Pensionärsrådet
Övrigt
Bjäre Kraft, Ekonomisk Förening
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt
Ombud för de Som Inte Tillhör Svenska Kyrkan
Ängelholms Hembygdsförening
 
Uppdaterad 2022-12-05 23:01:14